Програми за повишаване на квалификацията на
педагогическите специалисти.

Център за професионално обучение "ЧР Рефлекс" ЕООД предлага обучения, свързани с повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти. Успешното завършване на всяко от тях носи със себе си определен брой кредити.


Агресия в училище

Причини, неотложна превенция, противодействие, механизми за справяне, техники за овладяване. Модели за работа с жертва, насилник и наблюдател на агресията.
Модели за работа с жертва, насилник и наблюдател на агресията.

Въздействие и взаимодействие

Права, отговорности, средства и начини на въздействие и взаимодействие на учители, директори, педагогически съветници, местни комисии за борба с противообществените прояви, социални служби, Общини и Неправителствените организации.


Кариера

Кариерно ориентиране и консултиране на учениците.
Избор на кариерна пътека – основа на мотивация за учене.
Запознаване със сертифициран инструментариум – интерактивни упражнения, филми, програми.


Отношения

Стратегии за ефективно взаимодействие между учители-ученици-родители.
Модели за мирно разрешаване на конфликти в триада.
Ролята на емоционалната интелигентност. Изграждане на позитивна атмосфера в класната стая

Обучение - Агресията в училище

Училищната среда често става арена за агресивни прояви. Акцент на тази програма е предлагане на техники относно това как педагогическите специалисти професионално да се справят с агресивното поведение. Важно е те да са запознати с последствията от негативните, агресивни прояви, за да могат да реагират при сложни ситуации.


Цел на обучението: придобиване на нужните знания, умения и компетенции за превенция и корекция на агресивно поведение в училище.

Програмата е насочена към :

Учители - начален етап .
Учители- прогимназиален етап
Учители- гимназиален етап
Директори
Заместник-директори
Педагогически съветници, психолози
Възпитатели в общежитие
Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители
Учители –предучилищно образование
Учители- целодневна организация

Теория(40%), Практическа част (60%)

Форми на обучение - присъствена и частично присъствена.

Продължителност - 16 часа/два дни.

Начин на завършване на обучението: защита на проект и тест.

Брой квалификационни кредити - 1.

Обучение - Въздействие и взаимодействие

Цел на обучението:

•Да се обучат учителите, директорите и другите педагогически специалисти;
•Да се обучат за различните методи и средства на взаимодействие между участниците в образователния процес;
•Да се обучат за различните методи и средства за взаимодействие с различни партньори извън системата на образованието;
•Да се информират за правата и задълженията на отделните участници в образователния процес;
•Да придобият знания за процеса на атестация, включващ цели, самооценка и оценка на постигнатите резултати.

Програмата е насочена към:

Учители, директори и други педагогически специалисти начален етап, прогимназиален етап, гимназиален етап

Обучението е насочено към учителите, директорите и другите педагогически специалисти, участници в образователния процес, като цели повишаване на тяхната информираност относно отговорностите им, задълженията им, правата им и възможностите им за привличане на партньори за осъществяване на хармоничен, пълноценен и възпитателен образователен процес.

Tеоретична(25%), приложно- практическа(50%) и дискусионната част(25%)

Форми на обучение - присъствена и частично присъствена.

Продължителност - 16 часа/два дни.

Начин на завършване на обучението:
•Попълнена анкетна карта за самооценка;
•Представяне на разработка и/или решение по зададен казус

Брой квалификационни кредити - 1.

Обучение - Кариерно консултиране и ориентиране на учениците

Съдържанието е структурирано в 4 глобални области:
осъзнаване на възможностите,
самоосъзнаване,
вземане на решение,
осъществяване на преход.

Цел на обучението:
Запознаване със Системата за кариерно ориентиране в училищното образование за постигане на съответствие между националната и европейската политика в областта на ориентирането през целия живот.

Програмата е насочена към:

Учители - начален етап
Учители- прогимназиален етап
Учители- гимназиален етап
Заместник-директори
Педагогически съветници, психолози
Възпитатели в общежитие
Учители- целодневна организация

Обучителната програма е отговор на необходимостта учителите и педагогическите специалисти да подпомагат развитието на талантите на учениците, информираността им за различни възможности, да повишат увереността им в собствения потенциал, да очертаят адекватни кариерни пътеки.

Tеория(40%), практическа част (60%)

Форми на обучение - присъствена и частично присъствена.

Продължителност - 16 часа/два дни.

Начин на завършване на обучението: защита на проект и тест.

Брой квалификационни кредити - 1.

Обучение - Отношения и стратегии за ефективно взаимодействие между учители-ученици-родители

Връзката учители – ученици – родители е от първостепенна важност за успешното протичане на образователно-възпитателния процес.
В тази триада учителят е в позиция на авторитет и носи голяма отговорност за ефективността на този процес, повлиява мотивацията за учене на ученика, формирането на личността му и неговото желание за развитие.
За да се случи всичко това е необходимо да се осигури среда, в която и трите страни да приемат определени правила, така че да се установи истински диалог и да се отворят възможности за развитие на потенциала на учениците.

Цел на обучението:Умения за намеси в помирителния процес и следване етапите на неговото приложение.
Способност за мирно решаване на конфликти в образователната среда и там където това е необходимо.

Програмата е насочена към:

Учители - начален етап .
Учители- прогимназиален етап
Учители- гимназиален етап
Директори
Заместник-директори
Педагогически съветници, психолози
Възпитатели в общежитие
Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители
Учители –предучилищно образование
Учители- целодневна организация

Tеория(40%), практическа част (60%)

Форми на обучение - присъствена и частично присъствена.

Продължителност - 16 часа/два дни.

Начин на завършване на обучението: защита на проект и тест.

Брой квалификационни кредити - 1.

Обученията се провеждат на територията на цялата страна. Те могат да се състоят както на място при клиент, така и във външно помещение. Съществува и опция за провеждане на изнесено обучение в хотел извън града на клиента. За повече информация и записвания, използвайте формата за контакт и посочените по-долу телефони.

Телефони за връзка:

Северна България: 0898 54 25 66

Южна България: 0889 11 51 57

При желание, може също така да използвате чат-бутона отдясно.

Допълнително предложение за учители

Обучение по създаване на учителско и ученическо електронно портфолио

научи повече

Допълнително предложение за учители

Курсове за работа с платформи за дистанционно обучение

научи повече
Go to Top