Програма: Агресията в училище – причини, неотложна превенция, противодействие, механизми за справяне, техники за овладяване. Модели за работа с жертва, насилник и наблюдател на агресията.

Програмата е вписана в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти под номер 15260002.

Акцент на програмата е предлагане на техники за справяне с агресивно поведение. Важно е педагозите да са запознати с последствията от негативните, агресивни прояви, за да могат да реагират при сложни ситуации. В теоретичната част се отговаря на въпроси като: Какво е агресията? Дефиниране на особености на детската агресия. Къде се среща? Причини, фактори за възникване, форми и прояви. Какви стъпки могат да се предприемат за предотвратяването? В практическата част са: Механизми за справяне с агресията. Симулативни ситуации. Решаване на казуси и разкриване на поведенчески модели. Техники за овладяване на негативни емоционални състояния и утвърждаване на асертивно поведение. Дискусия, работа в малки групи, ролеви игри, споделяне на ефективни практики. Основаната идея на програмата е преосмислянето на педагогическата практика за превенция и преодоляване на агресивните прояви. Акцент на обучението е също и това, че предлаганите приложни знания дават възможност за усвояване на многобройни практически методи за интервенция на конфликтни ситуации в училище и разпознаване проявите на агресия.

Програмата предлага модели за работа не само с жертвата или насилника в ситуация на тормоз, но и с третата страна- наблюдателите на агресия. Важен фокус на програмата е формиране на способност за емпатия, съпреживяване и съчувствие, формиране на адекватна самооценка и поемане на отговорност за своите постъпки, както и методи за сваляне на емоционалното напрежение и нивото на тревожност.

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ:
Цена за група до 15 участници: 70 лв.
Цена за група над 15 участници: 65 лв.

Пакетната цена включва: семинарни занятия, персонални консултации, работни материали, удостоверение за получен 1 кредит, кафе-паузи.

ПЛАЩАНЕТО НА ТАКСАТА МОЖЕ ДА НАПРАВИТЕ:
По банков път в полза на:
ЧР „Рефлекс” ЕООД, гр. Троян
IBAN: BG04 STSA 9300 1527 6058 76
BIC: STSA BGSF
Банка ДСК