Програма: Ефективното общуване – път към социален и личностен успех. Методи за развиване на комуникативни умения. Препоръки за справяне с езикови бариери

Програмата е вписана в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти под номер 15260012.

Общуването е най-често срещаната форма на взаимодействие между хората. Най-общо то се дефинира като процес на предаване и обмен на информация между участниците в комуникацията. Ето защо обучението е насочено към важната, неотложна и актуална тема за спазване на толерантност и уважение по време на комуникация и към подобряване на уменията за изслушване, договарянe и избягване на конфликти.

Акцент на тази програма е предлагане на техники относно това как педагогическите специалисти да са запознати и професионално да се справят с последствията от негативните начини на общуване (конфликти), за да могат да реагират при сложни ситуации.

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ:
Цена за група до 15 участници: 70 лв.
Цена за група над 15 участници: 65 лв.

Пакетната цена включва: семинарни занятия, персонални консултации, работни материали, удостоверение за получен 1 кредит, кафе-паузи.

ПЛАЩАНЕТО НА ТАКСАТА МОЖЕ ДА НАПРАВИТЕ:
По банков път в полза на:
ЧР „Рефлекс” ЕООД, гр. Троян
IBAN: BG04 STSA 9300 1527 6058 76
BIC: STSA BGSF
Банка ДСК