Програма: Права, отговорности, средства и начини на въздействие и взаимодействие на учители, директори, педагогически съветници, местни комисии за борба с противообществените прояви, социални служби, Общини и НПО, съгласно ЗПУО и съпътстващите нормативни актове

Програмата е вписана в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти под номер 15260004.

Обучението е насочено към учителите, директорите и другите педагогически специалисти, участници в образователния процес, като цели повишаване на тяхната информираност относно отговорностите им, задълженията им, правата им и възможностите им за привличане на партньори за осъществяване на хармоничен, пълноценен и възпитателен образователен процес.

Обучението акцентира върху:
– Роли на институциите в системата на предучилищното и училищното образование;
– Ролята, правата и отговорностите на отделните участници в образователния процес;
– Взаимодействие на участниците в образователния процес с партньори и други заинтересовани страни – социални служби, местни комисии за борба с противообществените прояви, Общините, неправителствени организации;
– Трудово-правни взаимоотношения в образованието. Нормативни актове;
– Органи за управление в системата на училищното и предучилищното образование – права и отговорности;
– Санкции за отделните участници в образователния процес;
– Атестация на учителите и другите педагогически специалисти и оценка на резултатите.

Портфолио. Обучението дава отговор на различни въпроси, като например: права и отговорности на участниците в образователния процес, трудови отношения в образованието, синдикатите в сферата на образованието, взаимодействие между отделните участници в образователния процес, очаквания от системата за атестация и повишаване на квалификацията на педагогически и непедагогически персонал.

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ:
Цена за група до 15 участници: 70 лв.
Цена за група над 15 участници: 65 лв.

Пакетната цена включва: семинарни занятия, персонални консултации, работни материали, удостоверение за получен 1 кредит, кафе-паузи.

ПЛАЩАНЕТО НА ТАКСАТА МОЖЕ ДА НАПРАВИТЕ:
По банков път в полза на:
ЧР „Рефлекс” ЕООД, гр. Троян
IBAN: BG04 STSA 9300 1527 6058 76
BIC: STSA BGSF
Банка ДСК