Програма: Психо-емоционална подкрепа при преодоляване на кризи и подготовка на педагозите за оказване на ефективна кризисна интервенция

Програмата е вписана в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти под номер 15260015.

Обучението е насочено към повишаване на знанията на учителите относно дефиниране на понятието „криза“, видове кризи и събития, предизвикващи кризи. В семинара се изясняват видовете кризи и какви са механизмите за справяне с тях. Разкриват се събитията , предизвикващи кризата (нещастни случаи, пандемии, агресия, загуба на близки, природни бедствия). Разглеждат се фазите на травматичната криза.

Придобиване на знания, умения и компетенции от учителите по посока на: да се запознаят с това какво представлява кризата и кризисната интервенция; да се запознаят с фазите на травматичната криза и да научат стъпките на кризисната интервенция; да научат как се осъществява психо-емоционална подкрепа на жертва на криза; да използват различни форми за психологическа и социална подкрепа, насочени към бързо освобождаване  от отрицателното въздействие на посттравматичнати преживявания. Умения за психологическа подкрепа, педагогически, комуникативни, диагностични, аналитични, компетентности, отнасящи се до взаимодействието на човек с другите хора, свързани с ценностните отношения и ценностните ориентации, отнасящи се към съдържанието на превантивната работа на учителя по отношение запазване на психичното здраве на деца и ученици.

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ:
Цена за група до 15 участници: 70 лв.
Цена за група над 15 участници: 65 лв.

Пакетната цена включва: семинарни занятия, персонални консултации, работни материали, удостоверение за получен 1 кредит, кафе-паузи.

ПЛАЩАНЕТО НА ТАКСАТА МОЖЕ ДА НАПРАВИТЕ:
По банков път в полза на:
ЧР „Рефлекс” ЕООД, гр. Троян
IBAN: BG04 STSA 9300 1527 6058 76
BIC: STSA BGSF
Банка ДСК