Програма: Стратегии за ефективно взаимодействие между учители-ученици-родители. Модели за мирно разрешаване на конфликти в триада. Ролята на емоционалната интелигентност. Изграждане на позитивна атмосфера в класната стая

Програмата е вписана в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти под номер 15260003.

Програмата на обучението предлага на педагогическите специалисти:
– Знания за основни теории в сферата на конфликтологията и тяхното приложение в образователната система;
– Знания за предпоставките за възникването на конфликтите, видове конфликти и цикъла на конфликта в образователната среда;
– Знания за модели за мирно решаване на конфликти в съвременния свят и училищата по света;
– Знания за въведени системи и структури за решаване на конфликти в училищата и други образователни институции;
– Знания за емоционалната интелигентност.

Акцент в това обучение е развитието на практически умения като:
– Умения за разпознаване на видовете конфликти и техните проявления;
– Умения за ефективно взаимно разбиране в конфликтна ситуация;
– Способности за преформулиране на декларирани позиции и преформулирането им в интереси;
– Умения за справяне с непочтени похвати, прилагани в преговорните процеси.

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ:
Цена за група до 15 участници: 70 лв.
Цена за група над 15 участници: 65 лв.

Пакетната цена включва: семинарни занятия, персонални консултации, работни материали, удостоверение за получен 1 кредит, кафе-паузи.

ПЛАЩАНЕТО НА ТАКСАТА МОЖЕ ДА НАПРАВИТЕ:
По банков път в полза на:
ЧР „Рефлекс” ЕООД, гр. Троян
IBAN: BG04 STSA 9300 1527 6058 76
BIC: STSA BGSF
Банка ДСК