Курс за мотокаристи

готвач - производство на кулинарни изделия и напитки

КУРСЪТ В НЯКОЛКО ДУМИ:

  • Продължителност: 60 часа

  • Издаван документ: Свидетелство за правоспособност

ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА:

24 часа, теория

1. Здравословни и безопасни условия на труд
2. Икономика и предприемачество

194 часа, теория

1. Чужд език по професията
2. Техническо чертане
3. Материалознание
4. Техническа механика
5. Електротехника и електроника
6. Автоматизация
7. Хидравлични и пневматични устройства в транспортната техника
8. Информационни технологии в професията
9. Безопасност на движението по пътищата

472 часа, теория и практика

1. Двигатели с вътрешно горене (теория и практика)
2. Автотранспортна техника (теория и практика)
3. Експлоатация на пътно-строителната техника
5. Електронни системи в пътно-строителната техника
6. Материалознание
7. Обслужване и ремонт на пътно-строителна техника
8. Диагностика
9. Управление на моторно превозно средство
10. Производствена практика

60 часа, теория и практика

Курсът се провежда по програма, одобрена от МОН и НАПОО (Национална Агенция за Професионално Образование и Обучение). След преминаването му се провеждат изпити по теория и практика, които валидират знанията и уменията на кандидата. При успешно вземане на изпитите се издава Свидетелство за втора степен на професионална квалификация по специалността.

На всеки курсист се осигуряват учебни материали по теория. Практическото обучение по специалността е от 2 части – учебна практика, провеждана в подходящо оборудвано за целта помещение и производствена практика, провеждана в работещ обект, предлагащ нужното обурудване.