ПРОФЕСИЯ „ТЕХНИК ПО ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА“

СПЕЦИАЛНОСТ „АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА“

готвач - производство на кулинарни изделия и напитки

КУРСЪТ В НЯКОЛКО ДУМИ:

 • Продължителност: 960 часа

 • Издаван документ: Свидетелство за професионална квалификация

 • 480 часа практика, 480 часа теория

 • Очаквани резултати: съвременни тенденции в професията; планиране, организиране,контролиране и извършване на техническо обслужване на транспортна техника; вземане на решения относно безопасната експлоатация на транспортна техника; използване на специализиран софтуер, диагностично-регулировъчна апаратура, инструменти и приспособления

ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА:

24 часа, теория

1. Здравословни и безопасни условия на труд
2. Икономика и предприемачество

194 часа, теория

1. Чужд език по професията
2. Техническо чертане
3. Материалознание
4. Техническа механика
5. Електротехника и електроника
6. Автоматизация
7. Хидравлични и пневматични устройства в транспортната техника
8. Информационни технологии в професията
9. Безопасност на движението по пътищата

472 часа, теория и практика

1. Двигатели с вътрешно горене (теория и практика)
2. Автотранспортна техника (теория и практика)
3. Експлоатация на пътно-строителната техника
5. Електронни системи в пътно-строителната техника
6. Материалознание
7. Обслужване и ремонт на пътно-строителна техника
8. Диагностика
9. Управление на моторно превозно средство
10. Производствена практика

60 часа, теория и практика

Курсът се провежда по програма, одобрена от МОН и НАПОО (Национална Агенция за Професионално Образование и Обучение). След преминаването му се провеждат изпити по теория и практика, които валидират знанията и уменията на кандидата. При успешно вземане на изпитите се издава Свидетелство за втора степен на професионална квалификация по специалността.

На всеки курсист се осигуряват учебни материали по теория. Практическото обучение по специалността е от 2 части – учебна практика, провеждана в подходящо оборудвано за целта помещение и производствена практика, провеждана в работещ обект, предлагащ нужното обурудване.

МОДУЛНО ОБУЧЕНИЕ

„ТЕХНИК – АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА“

 

техник автотранспортна техника

ТИ ИЗБИРАШ ОБУЧЕНИЕТО, КОЕТО ИМА НАЙ-ВИСОКА СТОЙНОСТ ЗА ТЕБ

 • Кои предмети

 • Колко часа

 • Фокус на практически умения

 • Критерии за успех на обучението

Защо МОДУЛНО ОБУЧЕНИЕ?

 

модулно обучение

Модулното обучение, по-известно като обучение по част от професия, има няколко основни предимства:

 1. То дава възможност на кандидата да избере само предмети, които отговарят на конкретните му нужди;

 2. За разлика от пълното обучение по специалност, модулното обучение няма ограничение от към броя часове, предназначение за даден предмет. Така всеки кандидат може да развие своите знания и умения в дизайна на кулинарната продукция за време, което е удобно и достатъчно за него.

 3. Както и при обучението по цяла специалност, успешното преминаване на модулно обучение също носи сертификат, валиден на територията на ЕС – „Удостоверение за проведен курс по част от професия“.

Примерно обучение:

 1. Хидравлични и пневматични устройства в aвтотранспортната техника (20 часа);

 2. Организация и технология на техническото обслужване и ремонта на автотранспортната техника (16 часа);

 3. Диагностика, техническо обслужване и ремонт на двигателите с вътрешно горене (ДВГ) на автотранспортната техника (12 часа);

 4. Разработване и съхраняване на автотранспортната техника. (6 часа);

 5. Учебна практика по демонтаж, начална диагностика, ремонт, монтаж и техническо обслужване на силовото предаване на автотранспортната техника (25 часа);

 6. Учебна практика по двигатели с вътрешно горене (20 часа);

Обучението по специалност ти дава всичко, включително това, което вече имаш. Обучението по част от професия ти дава това, което ти липсва!

Свържете се с нас

  Контакти:

  тел: 0889 115 157

  имейл: petar.ilievski@hr-reflex.com

  адрес: улица „Захари Стоянов“ 7, ет. 1-ви; 5600, Троян