ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАМА "ВАУЧЕРИ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА" 2019-2020

Получавате финансиране за 50% от стойността на обучението!

Какво представлява програмата?

Крайна цел на програмата е повишаване на работния капацитет на лица със средна или по-ниска степен на образование, както и лица с висше образование на възраст над 54г. чрез влагане на минимални финансови средства от страна на обучаемите лица. Всеки одобрен кандидат от програмата получава ваучер на стойност 50% от цената на обучение по професия, част от професия или ключова компетентност.

За какви обучения може да се кандидатства?

Пълният списък с професии може да бъде намерен тук
Единственото изключение, за което не могат да бъдат подавани заявления за кандидатстване, е по професионално направление 62 (Селско, горско и рибно стопанство).
Освен професии, отворени за кандидатстване са и обучения по ключови компетентности – чужд език и дигитална компетентност (компютърна грамотност).
Най-кратки са обученията по компютърна грамотност (45 учебни часа), а най-дълги – тези по трета степен на професионална квалификация (960 часа).
Езиковите обучения са с продължителност 300 учебни часа. Обученията по професия и част от професия са с продължително, съответно:
Първа степен на професионална квалификация ( 300 и 200 часа);
Втора степен на професионална квалификация ( 660 и 300 часа);
Трета степен на професионална квалификация ( 960 или 600 часа);

Критерии за кандидатстване:

Три са основните условия, на които трябва да отговаря всеки кандидат:

– да е заето лице с трудов договор;

– да не притежава диплома за висше образование (независимо по каква специалност), освен ако няма навършени 54г.;

– да не работи в структура на държавната администрация;

Подборът се извършва от бюрото по труда към населеното място, в което лицето се води по постоянен адрес. Важно уточнение: лице може да кандидатства онлайн или директно на място. След одобрение, обаче, ваучерът се взема само лично в съответното бюро.

Независимо от начинът на кандидатстване, всяко лице трябва да предостави в хартиен или на дигитален носител следните документи:

-Копие/я на документ за завършено образование и документи за допълнителни квалификации и курсове;

-Лична карта;

Лица, имащи диплома за образование, сходно или идентично със специалността, за която кандидатстват, няма да бъдат одобрени.

Едно лице може да кандидатства едновременно за обучение по професия/част от професия и ключова компетентност. Не може едновременно да се кандидатства за 2 или повече обучения по професия. Не е разрешено и участието по едно и също време в курс за обучение по професионална квалификация и курс по ключова компетентност; при одобрение за ваучери за финансиране на курсове по ключова компетентност и специалност/част от специалност, те трябва да бъдат проведени един след друг. Не е задължително, но е препоръчително всяко лице, което кандидатства за ваучер, да има или договорка, или поне обща идея за център/центрове за професионално обучение, където, след одобрение, би могло да проведе съответния курс/ове.

Това са официалните изисквания за кандидатстване. Има, обаче, още едно, което, макар и да не пречи на процеса по одобрение, е от ключово значение при избор на специалност и участие в програмата, като цяло. Всеки кандидат влага сума на стойност 50% от обучението, но влага и своето време. Много е важно предварително да се изисква от съответния център за професионално обучение информация относно общия брой часове на обучение, програма и продължителност във времето. Тъй като програма „Ваучери за заети лица“ финансира кандидати с постоянна работа, обикновено обученията се провеждат в извънработно време. Това, от своя страна, ограничава броя часове, които могат да бъдат проведени за седмица. Това е и причината времетраенето на обучения по втора и трета степен на професионална квалификация често да надхвърлят 6 или 9 месеца.

Всеки кандидат има право на определен брой отсъствия от учебни занятия. Нашият съвет – преценете добре дали бихте могли да отделите достатъчно време за курс,  споделете ежедневната си натовареност със служители на центъра за професионално обучение, в който имате желание да проведете курс. Програмата за часовете се изготвя предварително, но тя подлежи на корекции, отговарящи на общите изисквания на групата обучаеми. При надхвърляне на допустимите отсъствия,  кандидатът автоматично губи както правото да ползва ваучерът за финансиране на обучение, така и възможността да се яви на изпити по теория и практика, за да го завърши.

Какво представлява самото обучение?

Всяко обучение се състои от теория, учебна практика и производствена практика. С най-голям дял е учебната практика, която се провежда в помещение, отговарящо на държавните образователни стандарти за практика по съответната специалност. Производствената практика се провежда на територията на функциониращ обект, където работят специалисти от дадената професия. След успешно приключване на обучение, се провеждат изпити по теория и практика. От тях зависи дали кандидатът ще получи съответното свидетелство за професионална квалификация, удостоверение за обучение по част от професия или сертификат за проведен курс по ключова компетентност.

Всеки кандидат има право на определен брой отсъствия. Отсъствията се броят на база ден, а не час. С други думи, ако обучение в Сряда е с продължителност 4 учебни часа и при проверка се установи, че обучавано лице не присъства на първия от часовете, в системата за контрол на Агенция по Заетостта се въвежда, че кандидатът е отсъствал 4 часа, независимо дали той, в последствие, е присъствал в останалите 3 часа.

Какво получаваш след обучението?

Три вида документи, всеки от които е одобрен от Агенция по заетостта и Националната агенция за професионално образование и обучение, съответно, може да бъде използван на територията на държавите от ЕС, както и в държави, които признават официални български образователни документи.

Стъпките, които кандидатът трябва да направи:

1. Помислете кое професионално направление е важно за Вас – според желание за повишаване на знания и придобиване на съответната диплома, доказваща това.

2. Преценете каква възможност имате да посещавате курсове – дневни, вечерни, съботно-неделни

3. Свържете се с ЦПО, което предлага обучение, от което се интересувате. Там ще Ви предоставят по-пълна информация за самото обучение и вариантите за провеждането му, ако сте одобрен.

4. Пригответе всички нужни документи за кандидатстване – диплома за най-висока степен образование, копие на лична карта.

Как "ЧР Рефлекс" може да Ви помогне?

ПРЕДИ КАНДИДАТСТВАНЕ

Подготвяме всички нужни документи и гарантираме, че сте от първите кандидатстващи, след като е отворена програмата.

ПРИ ИЗБОР НА ОБУЧЕНИЕ

След установяване на Вашата ситуация и нужди, Ви даваме пълна и точна информация относно най-полезното и практично за Вас обучение – по професия или част от професия, по ключова компетентност.

СЛЕД КАТО СТЕ ОДОБРЕН

Разработваме учебен график, стараейки се да се съобразим (във възможната степен) с натовареността на всички обучаващи се лица. При желание – предоставяме допълнителни учебни материали и информация, извън задължителните, заложени в програмата.

Обученията, които предлагаме:

Ключови
компетентности

Професия или част от
професия

Свържи се с нас за повече информация